Ilmiantokäytäntö (EU)

Työntekijät, liikekumppanit ja sidosryhmät EU:ssa
Päivitetty helmikuussa 2024


Koskeeko tämä käytäntö minua?

Kyllä, jos olet                                            Ei, jos olet
työntekijä, liikekumppani tai                        työntekijä, liikekumppani tai sidosryhmä
sidosryhmä EU:ssa                                     EU:n ulkopuolella


Yleiskatsaus

Warner Bros. Discovery, Inc. (joka sisältää kaikki sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt) on sitoutunut noudattamaan ankarimpia moitteettomuutta, rehellisyyttä, avoimuutta ja vastuullisuutta koskevia normeja.

Olemme kaikki velvollisia ilmoittamaan laittomasta toiminnasta (häirintä, syrjintä, lahjonta, petos, varkaus jne.), taloudellisesta väärinkäytöksestä, turvallisuusongelmista, vaaroista ympäristölle tai eettisten sääntöjemme, käytäntöjemme, normiemme tai sovellettavien lakien mahdollisista rikkomuksista.

Jos saat tietää tällaisesta toiminnasta tai väärinkäytöksestä, kehotamme sinua ilmoittamaan asiasta viipymättä, jotta toimenpiteisiin voidaan ryhtyä viipymättä tämän käytännön mukaisesti.


Käytännön tavoitteet

Warner Bros. Discovery on laatinut tämän käytännön EU:ssa toimivalle henkilöstölleen, sidosryhmilleen ja liikekumppaneilleen, jotta he voivat ilmoittaa mahdollisista huolenaiheistaan ja jotta Warner Bros. Discovery voi ryhtyä asianmukaisiin toimiin noiden huolenaiheiden ratkaisemiseksi.


Kuka voi tehdä ilmoituksen tämän käytännön mukaisesti?

Kuka tahansa, jolla on ammatillinen suhde Warner Bros. Discoveryyn, olipa tämä suhde meneillään, päättynyt tai ei vielä alkanut, voi tehdä ilmoituksen, mukaan lukien

• työntekijät, entiset työntekijät tai mahdolliset tulevat työntekijät (mukaan lukien osa-aikaiset, määräaikaiset tilapäiset, harjoittelijat, työnhakijat, vapaaehtoiset jne.),

• osakkeenomistajat ja henkilöt, jotka kuuluvat yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimeen, mukaan lukien liikkeenjohtoon osallistumattomat jäsenet,

• Warner Bros. Discoveryn liikekumppanit (konsultit, urakoitsijat, freelancerit, asiamiehet, vuokratyöntekijät, osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet, jakelijat jne.) ja

• kaikki Warner Bros. Discoveryn urakoitsijoiden, alihankkijoiden ja toimittajien valvonnassa ja ohjauksessa työskentelevät henkilöt.

”Ilmoittaja” tarkoittaa henkilöä, joka tekee ilmoituksen tämän käytännön mukaisesti.

Tämä käytäntö ei ole osa kenenkään työntekijän työsopimusta, ja sitä voidaan muuttaa milloin tahansa.


Mistä voit ilmoittaa?

Voit ilmoittaa kaikista Warner Bros. Discoveryyn liittyvistä epäillyistä käytösrikkomuksista, jotka koskevat

• paikallisia lakeja tai määräyksiä maissa, joissa Warner Bros. Discovery on läsnä tai harjoittaa liiketoimintaa,

• Warner Bros. Discoveryn toimintoihin liittyviä rikkomuksia ja vaaroja ja

• Warner Bros. Discoveryn eettisiä sääntöjä, liikekumppanin eettistä lausuntoa, muita käytäntöjä tai normeja.

Näitä ovat esimerkiksi

• lahjonta, rahanpesu, petos, korruptio tai muu rikollinen toiminta,

• veronkierto tai muu taloudellinen rikkomus,

• terveys- ja turvallisuusriskit,

• ympäristövahingot,

• väkivalta, uhkailu, kiusaaminen, häirintä, syrjintä, päihteiden väärinkäyttö,

• Warner Bros. Discoveryn omaisuuden (mukaan lukien immateriaaliomaisuus ja luottamukselliset tiedot) väärinkäyttö,

• ilmoituksen hankaloittaminen tai estäminen tai yritys hankaloittaa ilmoitusta tai estää se,

• yritykset kostaa ilmoittajalle tai kostaminen ilmoittajalle tai ilmoittajaa avustavalle henkilölle tai kostotoimet tutkinnan yhteydessä ja

• jonkin edellä mainitun seikan tahallinen salaaminen.

Työntekijän, joka uskoo joutuneensa henkilökohtaisesti tekemisiin käytösrikkomuksen tai käytännön rikkomuksen kanssa, odotetaan silti ilmoittavan tällaisista tapauksista. Ilmoittaminen itse otetaan huomioon päätettäessä, tarvitaanko kurinpitotoimia, ja jos tarvitaan, mitä.

Odotamme, että kaikki ilmoitukset tehdään vilpittömästi. Pahansuopia ilmoituksia tai ilmoituksia, joiden tiedät olevan perättömiä, huhuja tai ilmoituksia, jotka eivät koske Warner Bros. Discoverya, ei tule tämän käytännön mukaan tehdä.

Tämä käytäntö ei kata huolenaiheita, jotka koskevat oman työsopimuksesi rikkomusta, työsuhteesi tilaa, ylennyksiäsi, palkkaasi, sinun ja toisen työntekijän välisiä ristiriitoja jne. Kaikista tällaisista huolenaiheista tulee ilmoittaa tavanomaiselle henkilöstö- ja kulttuuriosaston yhteyshenkilöllesi, ja ne käsitellään asiaankuuluvien paikallisten käytäntöjen mukaisesti.


Miten tehdä ilmoitus?

Voit tehdä ilmoituksen seuraavien kanavien kautta:

• esihenkilösi. Jos sinusta on jostakin syystä kiusallista puhua esihenkilösi kanssa, ota yhteyttä johonkin toiseen johdon jäseneen (hänen ei tarvitse olla joku suorassa raportointisuhteessasi).

• kumppanisi henkilöstö- ja kulttuuriosastolla,

• etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosasto ja/tai

• soita eettiseen neuvontapalveluun maksutta tai käy neuvontapalvelun verkkosivustolla (wbd.ethicspoint.com). Neuvontapalvelun yhteystiedot löytyvät käytännön lopusta.

Voivat myös viestiä vilpittömästi jonkin valtion viraston kanssa mahdollisesta lain rikkomuksesta.

Voitko pysyä nimettömänä?

Voit tehdä ilmoituksen nimettömänä, jos paikalliset lait sallivat sen. Nimesi antaminen auttaa kuitenkin todennäköisesti etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosastoa tutkimaan esiin nostamaasi ongelmaa, koska sen avulla voimme ottaa sinuun yhteyttä, jos meillä on kysyttävää tai tarvitsemme lisätietoja.

Anna mahdollisimman paljon tietoa.

Tehtyjen ilmoitusten tulee olla mahdollisimman yksityiskohtaisia.


Voit tehdä ilmoituksen hyvässä uskossa, vaikka kaikki tosiseikat eivät olisikaan tiedossasi. Etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosasto tutkii antamasi tiedot, yrittää todentaa ne ja ryhtyy sitten asianmukaisiin toimiin.

Tärkeitä tietoja voivat olla esimerkiksi epäiltyyn toimintaan osallisten tai sen todistajien nimet, epäillyn toiminnan päivämäärät ja kellonajat (arvioidut tai tarkat) ja epäillyn toiminnan tapahtumapaikka.

Kerro ilmoituksessasi mahdollisimman vähän henkilötietoja. Ilmoituksessa annettujen tietojen on oltava tosiasioihin perustuvia, tarpeellisia ja liityttävä suoraan ilmoituksen aiheeseen.

Warner Bros. Discovery varmistaa, että käsitellään vain tietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia ilmoituksen käsittelyyn. Ilmoitukset säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen ja oikeasuhteista sovellettavien paikallisten lakien noudattamiseksi.

 

Mitä tapahtuu, kun teet ilmoituksen?

Nämä ovat vaiheet, kun ilmoitus tehdään tämän käytännön mukaisesti:

• Saat kirjallisen vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

• Saat palautetta kolmen (3) kuukauden kuluessa vastaanoton vahvistamisesta.

• Sinuun voidaan ottaa yhteyttä tai sinua voidaan pyytää osallistumaan kokouksiin lisätietojen antamiseksi.

Jos teet ilmoituksen suoraan esihenkilölle, esihenkilö neuvottelee Warner Bros. Discoveryn etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosaston tai henkilöstö- ja kulttuuriosaston tiimin kanssa ja voi pyytää niiden tukea ja apua.

Ilmoituksesi on luottamuksellinen.

Pyrimme pitämään henkilöllisyytesi, ilmoitetut tosiseikat ja ilmoituksen piiriin kuuluvien henkilöiden henkilöllisyyden luottamuksellisina.

Henkilöllisyyttäsi ei paljasteta muille kuin valtuutetuille henkilöstön jäsenille, jotka ovat päteviä vastaanottamaan ilmoituksia tai suorittamaan jatkotoimenpiteitä niiden osalta ilman suostumustasi, ellei laki tai oikeusviranomainen vaadi meitä tekemään niin.

Jos syntyy tilanne, jossa emme pysty ratkaisemaan huolenaihetta paljastamatta henkilöllisyyttäsi (esimerkiksi siksi, että todistustasi tarvitaan tuomioistuimessa), tai jos meidän on paljastettava henkilöllisyytesi tietyn oikeusprosessin tai tutkinnan näkökohdan vuoksi, ilmoitamme siitä sinulle mahdollisuuksien mukaan kirjallisesti ja keskustelemme asiasta kanssasi.

Mitä voit tehdä, jos et saa palautetta?

Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla esihenkilösi tai nimetty yhteyshenkilö käsittelee ilmoituksesi, kehotamme sinua ottamaan yhteyttä suoraan etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosastoon.

Jos et saa palautetta (tai jos et jostain syystä halua ilmoittaa asiasta sisäisesti ensin), voit tehdä ilmoituksen maasi asianomaisille sääntelyviranomaisille. Useimmissa tapauksissa sinun ei kuitenkaan pitäisi joutua ilmoittamaan kenellekään ulkoisesti, ja kehotamme sinua pyytämään neuvoa etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosastolta ennen kuin teet niin.


Mitkä ovat ilmoituksesi mahdolliset tulokset?

Ilmoituksen jälkeen voidaan ryhtyä seuraaviin toimiin:

• sisäinen tutkinta,

• kurinpidolliset ja/tai oikeustoimet,

• muut korjaavat toimenpiteet, ja/tai

• tapaus voidaan päättää ilman lisätoimia.

 

Ilmoittaminen luottavaisin mielin

Kostotoimet ovat kiellettyjä.

Warner Bros. Discovery pyrkii suojaamaan ilmiantoilmoituksen vilpittömästi tehneitä henkilöitä kostotoimilta. Tämä sisältää sellaisten henkilöiden suojelemisen, jotka avustavat ilmoittajaa ilmoituksen tekemisessä, tai ovat ulkopuolisia, ilmoittavaan henkilöön yhteydessä olevia henkilöitä, jotka voisivat joutua kostotoimien kohteeksi työssään, tai ovat todistajia tai muita tutkinnassa avustavia henkilöitä tai ilmoittavan henkilön omistamia oikeushenkilöitä, tai oikeushenkilöitä, joille tämä työskentelee tai joihin hän on muutoin työssään yhteydessä. Siksi ilmoittajaa ei saa estää (tai yrittää estää), uhata tai rangaista, eikä hänelle saa kostaa millään tavalla. Jos osallistut tällaiseen toimintaan, sinuun saatetaan kohdistaa kurinpitotoimia.


Kielletyt kostotoimet sisältävät

• erottamisen määräajaksi, lomauttamisen, irtisanomisen tai vastaavat toimenpiteet

• alentamisen tai ylennyksen epäämisen

• palkanalennuksen, työajan muutoksen

• koulutuksen epäämisen

• kielteisen suoritusarvion tai työtodistuksen

• syrjinnän, epäedullisen tai epäreilun kohtelun

• mustalle listalle asettamisen sektorin tai toimialan laajuisella epämuodollisella tai muodollisella sopimuksella ja

• jonkin kielteisen vaikutuksen sopimussuhteessasi Warner Bros. Discoveryn kanssa.

Jos uskot joutuneesi kostotoimien kohteeksi ilmoituksen seurauksena, ota välittömästi yhteyttä etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosastoon tai henkilöstö- ja kulttuuriosastoon.

Koituuko seuraamuksia, jos ilmoitus osoittautuu lopulta virheelliseksi tai totuudenvastaiseksi?
Jos toimit vilpittömästi, sinulle ei koidu minkäänlaisia seuraamuksia (esim. irtisanominen, rangaistus, jonkinlainen suora tai välillinen syrjintä jne.), vaikka ilmoitus osoittautuisikin virheelliseksi tai totuudenvastaiseksi.

Jos ilmoitus kuitenkin tehdään pahantahtoisesti perättömillä tiedoilla, vilpillisesti tai henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi tai muiden vahingoittamiseksi, tällaisella käytöksellä voi olla vakavia seuraamuksia ilmoituksen tehneelle henkilölle, mukaan lukien (paikallisesta laista riippuen) rikosoikeudelliset seuraamukset ja/tai (työntekijöille) kurinpitotoimet, mukaan lukien jopa irtisanominen.


Yhteystiedot

Jos haluat käytäntöä koskevia lisäneuvoja tai jos sinulla on huolenaiheita, jotka liittyvät käytännön mahdolliseen rikkomukseen, ota yhteyttä etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosastoon.

Kuka                                                                                    

Etiikka- ja vaatimustenmukaisuusosasto    Sähköpostitse: ethics@wbd.com

Henkilöstö- ja kulttuuriosasto                     Sähköpostitse: employeeconnection@wbd.com


Eettinen neuvontapalvelu                         Soita neuvontapalveluun maksutta numerossa +1 800 398 6395 tai käy neuvontapalvelun verkkosivustolla (wbd.ethicspoint.com). Neuvontapalvelun verkkosivustolla luetellaan maksuttomat numerot kaikille sijainneille, joissa Warner Bros. Discoverylla on toimipaikkoja. Nimettömät ilmoitukset hyväksytään lain salliessa.

Miten ilmoitus tehdään?

Jos haluat tehdä ilmoituksen sisäisesti, ota yhteyttä seuraaviin:                   

WBITVP:n osalta

Camilla Molin, henkilöstö- ja kulttuuriosaston kumppani, Production Nordics                                                        camilla.molin@wbd.com

Kaikkien muiden yksiköiden osalta

Laura Itkonen, henkilöstö- ja kulttuuriosaston ylempi neuvonantaja                                                                    laura.itkonen@wbd.com